Lục Yên: Trên 1.600 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục được bồi dưỡng chính trị dịp hè

0
194

Nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng; quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cập nhật và bổ sung những kiến thức lý luận chính trị thực tiễn và vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị – kinh tế – xã hội của huyện cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn., Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Lục Yên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức 12 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho 1. 638 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục huyện.

Tại các lớp bồi dưỡng, các học viên đã được nghe truyền đạt các nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 35 NQ/TW ngày 22/10/2018, Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; triển khai hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng bộ, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Lục Yên; thông tin tuyên truyền kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tuyên truyền nội dung 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thông tin tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, huyện 7 tháng đầu năm 2019; Kết luận số 51, Kết luận số 49 của Ban Bí thư; Đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018- 2025; kế hoạch của UBND tỉnh về đẩy mạnh giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người Yên Bái “tự tôn, tự trọng, tự hào, nhân ái, nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, cần cù, sáng tạo” giai đoạn 2019- 2025.

Anh Tịnh – Duy Khánh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here